جزوه فیلم آموزشی تست روغن ترانسفورماتور سه فاز تکفاز حفاظت چیست ترانس روغنی خشک

جزوه و فیلم آموزشی تست روغن ترانسفورماتور سه فاز تک فاز حفاظت چیست ترانس روغنی خشک

جزوه فیلم آموزشی تست روغن ترانسفورماتور سه فاز تکفاز حفاظت چیست ترانس روغنی خشک

جزوه و فیلم آموزشی تست روغن ترانسفورماتور سه فاز تک فاز حفاظت چیست ترانس روغنی خشک

بایگانی
  • ۰
  • ۰

برای  انجام آزمایش تلفات بار داری، ترانسفورماتور را در قسمت ثانویه اتصال کوتاه می نمایند و به قسمت اولیه ولتاژ اعمال میگردد. البته ولتاژ را به تدریج افزایش می دهند تا جریان نامی از سیم پیچ ها عبور نماید سپس با ثبت مقادیر usc و مقدیر توان واتمتر های نصب شده،مقدار تلفات بدست می آید .

این مقدار تلفات قسمت اصلی آن شامل تلفات مسی RI2 است ومقداری از آن نیز صرف تلفات گردابی که در محل اتصالات سیم پیچ ها ودیواره های مخزن میگردد تلفات فوق در هر دمایی قابل اندازه گیری است ولی اصولاٌ این تلفات باید براساس استاندارد و در دمای ۷۵ درجه سانتیگراد اندازه گیری شود

مقدار ولتاژ Usc اندازه گیری شده به ولتاژ نامی برابر UK و درصد آن همان %UK یا امپدانس در صد است.

مقدار دما روی تلفات بی باری تاثیر زیادی ندارد اما روی تلفات بار داری موثر است چون مقاومت سیم پیچ با تغییر دما تغییر خواهد کرد . بنا بر این تلفات مسی تابعی از درجه خواهد بود ، در بخش تلفات اضافی و مقدار تغییرات آن با درجه حرارت رابطه عکس نشان داده است و نقش نوع فلز و تاثیر حرارت روی آن باعث تغییر در تلفات اضافی خواهد بود.


کلیک کنید فیلم آموزشی فارسی طراحی ترانسفورماتور