جزوه فیلم آموزشی تست روغن ترانسفورماتور سه فاز تکفاز حفاظت چیست ترانس روغنی خشک

جزوه و فیلم آموزشی تست روغن ترانسفورماتور سه فاز تک فاز حفاظت چیست ترانس روغنی خشک

جزوه فیلم آموزشی تست روغن ترانسفورماتور سه فاز تکفاز حفاظت چیست ترانس روغنی خشک

جزوه و فیلم آموزشی تست روغن ترانسفورماتور سه فاز تک فاز حفاظت چیست ترانس روغنی خشک

بایگانی
  • ۰
  • ۰

تستهای عایقی
تست های عایقی مورد نیاز جهت تایید صحت عایق بندی ساختمان ترانسفورماتور پس ازتولید ترانسفورماتور (یا پس از انجام تعمیرات اساسی) انجام می گردد. تستهای عایقی متناظر با هر Um مشخص، در سه وضعیت روتین، تایپ و ویژه تعریف شده اند. تست های روتین الزاما می بایست روی تمامی ترانسفورماتورهای تولید شده انجام گردد. تست تایپ بر روی یک یا چند نمونه از چندین ترانسفورماتور با طرح یکسان انجام می گردد و تست ویژه نیز در صورت درخواست خریدار ترانسفورماتور انجام می گردد.
توالی انجام تست ها نیز می بایست بصورت زیر باشد:

-  تست های ضربه صاعقه (LI,LIC,LIN,LIMT)
-  تست ضربه سوییچینگSI
-  تست ولتاژ اعمالی AV
-  تست استقامت AC فازها (LTAC)
-  تست استقامت ولتاژ القایی (IVW)
-  تست استقامت ولتاژ القایی همراه با اندازه گیری تخلیه جزیی (IVPD)
-  تست عایقی سیم کشی های جانبی (AuxW)

__________________________________________________________________

تست ولتاژ اعمالی  (AV)


این تست برای صحه گذاری عایق بندی سیم پیچ های ترانسفورماتور نسبت به زمین و سیم پیچ های دیگر استفاده می شود. ولتاژ، بین همه ترمینالهای یک سیم پیچ  و زمین اعمال می گردد. در این حالت ولتاژی بر روی دورهای سیم پیچ نمی افتد. ولتاژ تست که بصورت تکفاز سینوسی می باشد، به همه سرهای یک سیم پیچ که به هم وصل شده اند اعمال می گردد و تمام ترمینالها و سیم پیچ های دیگر زمین می شوند. دامنه ولتاژ تست که فرکانس آن نباید کمتر از 80% فرکانس نامی باشد، در جدول 2 ارائه گردیده است که به مدت 60 ثانیه اعمال می گردد. برای سیم پیچ های با ساختار غیر یکنواخت ، این تست با دامنه ولتاژ مشخص شده برای سطح عایق بندی نوترال انجام می گیرد. در اتوترانسفورماتورها نیز ولتاژ تست بر اساس سطح عایق بندی سیم پیچ دارای نوترال مشترک انجام می گردد. معیار پذیرش تست نیز نبود هیچگونه افت ناگهانی (شکست) ولتاژ می باشد.

________________________________________________________________

تست ولتاژ اعمالی  (LTAC)


این تست به لحاظ ماهیت مشابه تست AV  می باشد و برای صحه گذاری روی عایق بندی هر ترمینال فاز نسبت به زمین بکار می رود با این تفاوت که تست این امکان را فراهم می سازد که ترمینال های هر فاز از ترانسفورماتورهای با عایق بندی غیر یکنواخت، با ولتاژ AC متناظر با Um خود فازها تست گردند(و نه با Um نوترال). معیار پذیرش تست نیز نبود هیچگونه افت ناگهانی (شکست) ولتاژ می باشد.

_______________________________________________________________

تست ضربه  صاعقه کامل  (LI)
در این تست، استقامت عایقی ترمینالهای خط (سرفازها) ترانسفورماتور در برابر ولتاژ صاعقه صحه گذاری می شود. که در آن ترانسفورماتور تحت تنش ناشی از مولفه های فرکانس بالای ولتاژ صاعقه قرار می گیرد که منجر به تولید تنشهای ولتاژی غیر یکنواخت در طول سیم پیچ می گردد.
در این تست، ولتاژ ضربه صاعقه استاندارد با مشخصات زمانی 1.2/50  میکروثانیه به صورت جداگانه به هرکدام از فازهای ترانسفورماتور اعمال می گردد. هنگام اعمال ولتاژ به هر فاز ، تمامی فازهای دیگر زمین می شوند. توالی انجام تست بر روی هر فاز بصورت زیر می باشد:
-  اعمال یک ولتاژ ضربه با دامنه 50% تا 70% دامنه ضربه کامل که به عنوان مرجع در نظر گرفته می شود.
-  اعمال سه ولتاژ ضربه با دامنه کامل 100%
ملاک پذیرش نتایج تست، نبود اختلاف قابل توجه بین شکل موج های جریانی و ولتاژی ثبت شده از ضربه مرجع و ضربه های کامل انجام شده می باشد.

_________________________________________________________________

تست ضربه  صاعقه برش یافته  (LIC)


کلیات این تست، مشابه تست LI می باشد با این تفاوت که ولتاژ اعمال شده ضربه استاندارد، در قسمت پشت موج، ناگهان برش داده می شود. در این حالت علاوه بر فرکانسهای موجود در ضربه کامل، تغییرات خیلی بالای نرخ ولتاژ (ناشی از برش آنی) در قسمت دم موج، نیز به سیم پیچ اعمال می گردد. ولتاژ ضربه LIC دامنه بزرگتری نسبت به ولتاژ ضربه LI داشته و دربرگیرنده مولفه های فرکانسی بالاتری می باشد. در این تست دامنه ولتاژ LIC با مشخصات زمانی 1.2/50  میکروثانیه بگونه ای به هر کدام از فازهای سیم پیچ اعمال می گردد که ولتاژ پس از 3 تا 6 میکروثانیه از زمان اعمال، توسط مدار برشگر، زمین می گردد. توالی انجام تست بگونه ای می باشد که بصورت ترکیبی با تست LI انجام می گردد. بدین صورت که برای هر فاز ، بعد از اعمال اولین ولتاژ LI در دامنه 100% ، دو بار متوالی ولتاژ LIC اعمال گردیده و پس از آن دو ولتاژ  باقیمانده LI در دامنه 100% اعمال می گردد.
ملاک پذیرش نتایج تست LIC مشابه تست LI می باشد.

__________________________________________________________________

تست ضربه سوئیچینگ  (SI)


این تست تنها بر روی سیم پیچی از ترانسفورماتور انجام می گردد که بالاترین ولتاژ را داراست. ولتاژ ضربه به نوبت به هرکدام از فازهای سمت فشارقوی اعمال می گردد.
مدار اندازه گیری در این تست بدین صورت می باشد که در سیم پیچ ستاره با نوترال بیرونی، ترمینال نوترال  می بایست بصورت مستقیم و یا از طریق مقاومت شنت اندازه گیری زمین گردد. دو ترمینال باقیمانده دیگر از سیم پیچ تحت تست، نیز از طریق مقاومتهای میراکننده بزرگ ( 20kΩ )  به زمین وصل می شوند. ترمینالهای سیم پیچ های دیگر نیز باز می باشند.
برای سیم پیچ مثلث، ترمینال انتهایی فازی از سیم پیچ که تحت تست قرار می گیرد، مستقیم و یا از طریق یک مقاومت شنت کوچک زمین می گردد و تمام ترمینالهای دیگر باز باقی می مانند.
شکل موج ولتاژ اعمالی می بایست بگونه ای باشد که مقدار  Tp حداقل 100 میکروثانیه و Td حداقل 200 میکروثانیه   و Tz حداقل 1000 میکروثانیه باشد (  Tp،  Td،   Tzجزو مشخصات یک موج ضربه سوییچینگ می باشد که در استاندارد IEC60060-1 تعریف شده اند).
از نظر توالی انجام تست، می بایست یک موج با دامنه 50% تا 70% دامنه کامل به عنوان مرجع و بدنبال آن سه ضربه با دامنه 100% اعمال می گردد.  قبل از اعمال هر ضربه 100%، یک ضربه با پلاریته معکوس اعمال می گردد تا هسته از اشباع خارج گردد و در شرایط ماقبل قرار گیرد.
معیار پذیرش تست، نبود هرگونه افت ناگهانی ولتاژ و غیر پیوستگی در جریانها و ولتاژهای ثبت شده در اسیلوگراف می باشد.

_____________________________________________________________

✔️ نکته مهم اینست که خریداران ترانسفورماتور می بایست خود مقادیر ذکر شده در جدول را انتخاب و به سازنده اعلام نماینددر غیر اینصورت سازنده ترانسفورماتور کمترین مقدار را انتخاب می کند.
بعنوان مثال برای ترانسفورماتور 132 کیلوولت با حداکثر ولتاژ 145 کیلوولت دو مقدار برای ولتاژ ضربه صاعقه در جدول دو ذکر شده است:
550 کیلوولت و 650 کیلوولت
در صورتیکه خریدار خود اقدام به انتخاب یکی از این دو مقدار نکند سازنده ترانس مقدار کمتر (یعنی 550 کیلوولت) را انتخاب و براساس آن ترانسفورماتور را طراحی و تست می کند که ممکن است با شبکه مورد بهره برداری تطبیق نداشته باشد.
این نکته در خصوص سایر ستونهای جدول نیز صادق است.

 

جهت دریافت فیلم فارسی آموزش ترانسفرماتور کلیک کنید